General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

LOOK: Isang lolo na hirap na hirap maglakad natitinda pa rin pandesal at ice cream para sa 2 anak na may kapansanan

 

𝖧𝗂𝗇𝖽𝗂 𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝖺 𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖺𝗇𝖽𝖺 π—ˆ 𝖾𝖽𝖺𝖽 𝗇𝗀 π—‚π—Œπ–Ίπ—‡π—€ 𝗇𝗀 π—‚π—Œπ–Ίπ—‡π—€ 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 𝗇𝖺 π–»π—Žπ—„π—ˆπ–½ 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗀-π–Ίπ—Œπ–Ί π—Žπ—‰π–Ίπ—‡π—€ 𝗆𝖺𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍𝖺𝗐𝗂𝖽 𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗇𝗀-𝖺𝗋𝖺𝗐 𝖺𝗋𝖺𝗐 𝗇𝖺 𝗉𝖺𝗀𝗄𝖺𝗂𝗇 𝖺𝗍 𝗂𝖻𝖺 𝗉𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗀𝖺𝗂𝗅𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒𝖺.

𝖲𝖺 π–³π–Ίπ—’π—Žπ—€ π–―π–Ίπ—‡π—€π–Ίπ—Œπ—‚π—‡π–Ίπ—‡ 𝗇𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗅𝖺 π—Œπ—‚ 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 π–£π—ˆπ—†π—‚π—‡π–Ίπ–½π—ˆπ—‹ π–¦π—Žπ—‚π—…π—…π–Ύπ—‹π—†π—ˆ π—Œπ–Ί 𝗇𝖺𝗄𝖺𝗄𝖺𝖺𝗐𝖺𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗅𝖺𝗀𝖺𝗒𝖺𝗇 π—‡π—‚π—π—ˆ π—‡π—€π—Žπ—‡π—‚π— 𝗁𝗂𝗇𝖺𝗁𝖺𝗇𝗀𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗁𝗂𝗅 π—Œπ–Ί 𝗄𝖺𝖻𝗂𝗅𝖺 𝗇𝗀 𝖾𝖽𝖺𝖽 π—‡π—‚π—π—ˆπ—‡π—€ 74- π–Ίπ—‡π—’π—ˆπ—Œ 𝖺𝗒 π–»π—Žπ—„π—ˆπ–½ 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 π—Œπ—‚π—’π–Ί 𝖺𝗇𝗀 π–»π—Žπ—†π—Žπ–»π—Žπ—π–Ίπ—’ π—Œπ–Ί 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗐𝖺 π—‡π—‚π—π—ˆπ—‡π—€ 𝖺𝗇𝖺𝗄 𝗇𝖺 π—‰π–Ίπ—‹π–Ύπ—π–Ίπ—Œ 𝗆𝖺𝗒 π—„π–Ίπ—‰π–Ίπ—‡π—Œπ–Ίπ—‡π–Ίπ—‡.

𝖲𝖺 𝗄𝖺𝖻𝗂𝗅𝖺 𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗍𝖺𝗇𝖽𝖺𝖺𝗇 𝖺𝗒 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗂𝗇𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝖺 𝗇𝗀 π–»π—Žπ—π—‚π—π—‚π—‡π—€ 𝖺𝗆𝖺 𝗇𝖺 π—†π–Ίπ—€π—‰π–Ίπ—π—Žπ—…π—ˆπ—’ π—Œπ–Ί π—‰π–Ίπ—€π—π–Ίπ—π—‹π–Ίπ–»π–Ίπ—π—ˆ π—„π—Žπ—‡π—€ π—Œπ–Ίπ–Ίπ—‡ π—‰π–Ίπ—€π—…π–Ίπ—…π–Ίπ—„π—ˆ 𝗇𝗀 π—‰π–Ίπ—‡π–½π–Ύπ—Œπ–Ίπ—… 𝖺𝗇𝗀 𝗀𝗂𝗇𝖺𝗀𝖺𝗐𝖺 π—‡π—‚π—π—ˆ π—Œπ–Ί π—Žπ—†π–Ίπ—€π–Ί, 𝖺𝗍 𝗂𝖼𝖾 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗆 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗇 π—Œπ–Ί 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗁𝖺𝗅𝗂 𝖺𝗍 𝗉𝖺𝗀𝖽𝖺𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗇𝗀 𝗀𝖺𝖻𝖾 𝗍𝗂𝗇𝖺𝗉𝖺 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗇 𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗂𝗇𝗂𝗍𝗂𝗇𝖽𝖺 𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒.𝖑𝖺𝗀𝖺𝗆𝖺𝗍 𝗁𝗂𝗋𝖺𝗉 π—Œπ–Ί 𝗉𝖺𝗀𝗅𝖺𝗅𝖺𝗄𝖺𝖽 𝖽𝖺𝗁𝗂𝗅 π—Œπ–Ί 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗆𝖺𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝖺, 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗂𝗇𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝖺 𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 π–¦π—Žπ—‚π—…π—…π–Ύπ—‹π—†π—ˆ 𝖺𝗇𝗀 π—Œπ–Ίπ—„π—‚π— 𝖺𝗍 𝗁𝗂𝗋𝖺𝗉 π—Žπ—‰π–Ίπ—‡π—€ π—†π–Ίπ–»π—Žπ—π–Ίπ—’ 𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗉𝖺𝗄𝖺𝗂𝗇 𝗇𝗂𝗒𝖺 𝖺𝗇𝗀 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗐𝖺 𝗇𝗂𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖺𝗄 π—Œπ–Ί 𝗀𝗂𝗍𝗇𝖺 π—‡π—‚π—π—ˆπ—‡π—€ 𝗉𝖺𝗇𝖽𝖾𝗆𝗒𝖺.

𝖲𝖺 𝗆𝗀𝖺 π—‡π–Ίπ—‚π—Œ 𝗆𝖺𝗀-π–Ίπ–»π—ˆπ— 𝗇𝗀 π—π—Žπ—…π—ˆπ—‡π—€ 𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗒𝗄𝖺𝗄𝖺𝗒𝖺𝗁𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖺𝗀𝖻𝖺𝗁𝖺𝗀𝗂 π—Œπ–Ί 𝗄𝖺𝗁𝗂𝗍 𝗇𝖺 π–Ίπ—‡π—ˆπ—‡π—€ 𝗉𝖺𝗋𝖺𝖺𝗇 π—ˆ π—π—Žπ—…π—ˆπ—‡π—€ 𝖺𝗇𝗀 π–Ύπ—„π—Œπ–Ίπ—„π—π—ˆπ—‡π—€ π–Ίπ–½π–½π—‹π–Ύπ—Œπ—Œ π—‰π—ˆ 𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 𝖺𝗒: π–―π—Žπ—‹π—ˆπ—„ 3 𝖑𝗋𝗀𝗒.𝖣𝗂𝗄𝖾 𝖳𝗋𝖾𝗇𝖼𝗁𝖾𝗋𝖺,π–³π–Ίπ—’π—Žπ—€ π–―π–Ίπ—‡π—€π–Ίπ—Œπ—‚π—‡π–Ίπ—‡.

Share:

No comments:

Post a comment

Join now in our TAIWAN Online Facebook Community

Join now in our TAIWAN Online Facebook Community
Click the picture to join the group

Join now in our JAPAN Online Facebook Group

Join now in our JAPAN Online Facebook Group
Click the image to join JAPAN HIRING GROUP
Loading...

Blog Archive