General Information and Millennial Jobs for every Filipinos

LOOK: Isang lolo na hirap na hirap maglakad natitinda pa rin pandesal at ice cream para sa 2 anak na may kapansanan

 

𝖧𝗂𝗇𝖽𝗂 𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝖺 𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖺𝗇𝖽𝖺 π—ˆ 𝖾𝖽𝖺𝖽 𝗇𝗀 π—‚π—Œπ–Ίπ—‡π—€ 𝗇𝗀 π—‚π—Œπ–Ίπ—‡π—€ 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 𝗇𝖺 π–»π—Žπ—„π—ˆπ–½ 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗀-π–Ίπ—Œπ–Ί π—Žπ—‰π–Ίπ—‡π—€ 𝗆𝖺𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍𝖺𝗐𝗂𝖽 𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗇𝗀-𝖺𝗋𝖺𝗐 𝖺𝗋𝖺𝗐 𝗇𝖺 𝗉𝖺𝗀𝗄𝖺𝗂𝗇 𝖺𝗍 𝗂𝖻𝖺 𝗉𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗀𝖺𝗂𝗅𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒𝖺.

𝖲𝖺 π–³π–Ίπ—’π—Žπ—€ π–―π–Ίπ—‡π—€π–Ίπ—Œπ—‚π—‡π–Ίπ—‡ 𝗇𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗅𝖺 π—Œπ—‚ 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 π–£π—ˆπ—†π—‚π—‡π–Ίπ–½π—ˆπ—‹ π–¦π—Žπ—‚π—…π—…π–Ύπ—‹π—†π—ˆ π—Œπ–Ί 𝗇𝖺𝗄𝖺𝗄𝖺𝖺𝗐𝖺𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗅𝖺𝗀𝖺𝗒𝖺𝗇 π—‡π—‚π—π—ˆ π—‡π—€π—Žπ—‡π—‚π— 𝗁𝗂𝗇𝖺𝗁𝖺𝗇𝗀𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗁𝗂𝗅 π—Œπ–Ί 𝗄𝖺𝖻𝗂𝗅𝖺 𝗇𝗀 𝖾𝖽𝖺𝖽 π—‡π—‚π—π—ˆπ—‡π—€ 74- π–Ίπ—‡π—’π—ˆπ—Œ 𝖺𝗒 π–»π—Žπ—„π—ˆπ–½ 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 π—Œπ—‚π—’π–Ί 𝖺𝗇𝗀 π–»π—Žπ—†π—Žπ–»π—Žπ—π–Ίπ—’ π—Œπ–Ί 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗐𝖺 π—‡π—‚π—π—ˆπ—‡π—€ 𝖺𝗇𝖺𝗄 𝗇𝖺 π—‰π–Ίπ—‹π–Ύπ—π–Ίπ—Œ 𝗆𝖺𝗒 π—„π–Ίπ—‰π–Ίπ—‡π—Œπ–Ίπ—‡π–Ίπ—‡.

𝖲𝖺 𝗄𝖺𝖻𝗂𝗅𝖺 𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗍𝖺𝗇𝖽𝖺𝖺𝗇 𝖺𝗒 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗂𝗇𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝖺 𝗇𝗀 π–»π—Žπ—π—‚π—π—‚π—‡π—€ 𝖺𝗆𝖺 𝗇𝖺 π—†π–Ίπ—€π—‰π–Ίπ—π—Žπ—…π—ˆπ—’ π—Œπ–Ί π—‰π–Ίπ—€π—π–Ίπ—π—‹π–Ίπ–»π–Ίπ—π—ˆ π—„π—Žπ—‡π—€ π—Œπ–Ίπ–Ίπ—‡ π—‰π–Ίπ—€π—…π–Ίπ—…π–Ίπ—„π—ˆ 𝗇𝗀 π—‰π–Ίπ—‡π–½π–Ύπ—Œπ–Ίπ—… 𝖺𝗇𝗀 𝗀𝗂𝗇𝖺𝗀𝖺𝗐𝖺 π—‡π—‚π—π—ˆ π—Œπ–Ί π—Žπ—†π–Ίπ—€π–Ί, 𝖺𝗍 𝗂𝖼𝖾 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗆 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗇 π—Œπ–Ί 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗁𝖺𝗅𝗂 𝖺𝗍 𝗉𝖺𝗀𝖽𝖺𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗇𝗀 𝗀𝖺𝖻𝖾 𝗍𝗂𝗇𝖺𝗉𝖺 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗇 𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗂𝗇𝗂𝗍𝗂𝗇𝖽𝖺 𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒.𝖑𝖺𝗀𝖺𝗆𝖺𝗍 𝗁𝗂𝗋𝖺𝗉 π—Œπ–Ί 𝗉𝖺𝗀𝗅𝖺𝗅𝖺𝗄𝖺𝖽 𝖽𝖺𝗁𝗂𝗅 π—Œπ–Ί 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗆𝖺𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖺𝖺, 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗂𝗇𝖺𝗅𝗂𝗇𝗍𝖺𝗇𝖺 𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 π–¦π—Žπ—‚π—…π—…π–Ύπ—‹π—†π—ˆ 𝖺𝗇𝗀 π—Œπ–Ίπ—„π—‚π— 𝖺𝗍 𝗁𝗂𝗋𝖺𝗉 π—Žπ—‰π–Ίπ—‡π—€ π—†π–Ίπ–»π—Žπ—π–Ίπ—’ 𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗉𝖺𝗄𝖺𝗂𝗇 𝗇𝗂𝗒𝖺 𝖺𝗇𝗀 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗐𝖺 𝗇𝗂𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖺𝗄 π—Œπ–Ί 𝗀𝗂𝗍𝗇𝖺 π—‡π—‚π—π—ˆπ—‡π—€ 𝗉𝖺𝗇𝖽𝖾𝗆𝗒𝖺.

𝖲𝖺 𝗆𝗀𝖺 π—‡π–Ίπ—‚π—Œ 𝗆𝖺𝗀-π–Ίπ–»π—ˆπ— 𝗇𝗀 π—π—Žπ—…π—ˆπ—‡π—€ 𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗒𝗄𝖺𝗄𝖺𝗒𝖺𝗁𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖺𝗀𝖻𝖺𝗁𝖺𝗀𝗂 π—Œπ–Ί 𝗄𝖺𝗁𝗂𝗍 𝗇𝖺 π–Ίπ—‡π—ˆπ—‡π—€ 𝗉𝖺𝗋𝖺𝖺𝗇 π—ˆ π—π—Žπ—…π—ˆπ—‡π—€ 𝖺𝗇𝗀 π–Ύπ—„π—Œπ–Ίπ—„π—π—ˆπ—‡π—€ π–Ίπ–½π–½π—‹π–Ύπ—Œπ—Œ π—‰π—ˆ 𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗍𝖺𝗒 𝖺𝗒: π–―π—Žπ—‹π—ˆπ—„ 3 𝖑𝗋𝗀𝗒.𝖣𝗂𝗄𝖾 𝖳𝗋𝖾𝗇𝖼𝗁𝖾𝗋𝖺,π–³π–Ίπ—’π—Žπ—€ π–―π–Ίπ—‡π—€π–Ίπ—Œπ—‚π—‡π–Ίπ—‡.

Share:

No comments:

Post a comment

Loading...

Blog archive